top of page

מקדמה לתכנון מסלול מפורט עד 5 ימים

  • שעתיים
  • 350 שקלים חדשים
  • מזכרת בתיה

מדיניות ביטולים

תקנון הזמנת תכנון טיול העמלה המשולמת לאילנית נתנאל היא עבור תכנון מסלול ושירותי ייעוץ בלבד. העמלה תשולם מראש ואינה ניתנת להחזר. תנאי ההזמנה-נא לעיין היטב  בתנאי הזמנת השרות, PRIVACY POLICY, DISCLAIMER&DISCLOSURE תשלום עבור הזמנת יעוץ זה מהווה הסכמה  לתנאים אלו.תשלום עבור הזמנת יעוץ זה מהווה הסכמה  לתנאים אלו. הצהרת כוונות: אילנית נתנאל בעלת אתר ליעוץ טיולים ilanitravel מרחוב רפאל סוויסה7 במזכרת בתיה, עושה ככל יכולתה להתאים למזמינים מסלול טיול מותאם. יובהר להלן: בהכנת החומרים לטיולים שלכם הושקעה עבודה רבה ומאמץ רב, בתהליך בניית מסלול טיול המידע נאסף ממקורות שונים, אופי ואפיון אתרי מסלול הטיול בחו"ל משתנה ואינו בהכרח מתאים באופן שווה לכל אדם, לכן ל- Iilanitravel אין שליטה על מקורות המידע, על אתרי המידע, מקומות התיירות, המסעדות ,מקומות הלינה, על מזג האוויר ומקומות התיור ואתרי מסלול הטיול. ilanitravel אינה אחראית במידה ולקוח אינו שבע רצון מהמסלול והטיול שביצע בפועל אינה אחראית לכל עוגמת נפש אשר תגרם ללקוחות מאותם מקורות, אתרי טיול, מקומות ממולצים וכיוצ"ב כתוצאה מכך. הסתמכות של המזמין על כל תוכן, מידע, דעות ועמדות המוצגים במסלול המוצע, נעשה על פי שיקול דעתו ונתון לשיקול דעתו ואין ל Ilanitravel אחראית לכל תוצאה שתגרם עקב ביצוע של המסלול המוצע בדרך כזאת או אחרת. בכל מקרה, ל ilanitravel או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') בעקבות המסלול המוצע או ההמלצות המופיעות בו. מלוא האחריות הנובעת מביצוע המסלול יחול על המזמין עצמו. אין כל התחייבות מצד ilanitravel להתאים את מסלול הטיול לצרכיו של כל אדם. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי VIP Traveler בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המומלצים במסגרת המסלול המוצע, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד ilanitravel ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש במידע הניתן במסגרת הצעת המסלול נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. באם המידע ב- ilanitravel יכיל טעויות ו/או פגמים אשר נעשו בתום לב, ל- ilanitravel לא תהיה כל אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם ללקוחות כתוצאה משימוש בהמלצות ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש. זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני בייעוץ ובחומרים שימסרו למזמין הינם של ilanitravel בלבד ויועברו למזמין לשימושו הפרטי והאישי בלבד. תכנו הטיול על כל נספחיו ו/או כל חלק ממנו אסור להעברה לכל אדם ו/או גוף שהוא ללא רשות מפורשת ובכתב ilanitravel . מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין מתחייב שלא להעביר את תיק הטיול ו/או חלק ממנו לגופים מסחריים ו/או מעין מסחריים ו/או לפרסם את תוכנו בדרך כלשהי.


פרטי איש הקשר

  • שדרות רפאל סויסה 7, מזכרת בתיה, Israel

    +972542580028

    ilanit.travel@gmail.com


bottom of page