top of page

תקנון האתר והצהרת בריאות

כללי
1.    תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה חוזה התקשרות מחייב, לכל דבר ועניין, בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

2.     הוראות התקנון יחולו על כל שימוש, מכל סוג שהוא וכן על כל רכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר.

3.    מטעמי נוחות מנוסח תקנון זה (להלן: "התקנון") בלשון זכר יחיד והכוונה היא, כמובן, לנשים ולגברים, ליחיד ולרבים – הכול לפיה העניין והקשר הדברים.

4.    תנאי מוקדם לכל צפייה באתר זה, גלישה בו, שימוש בו ובשירותים הניתנים במסגרתו ולכל התקשרות בין הצדדים, לרבות רכישת מוצר ו/או מנוי (להלן: "שימוש באתר") היא קריאת התקנון במלואו והסכמה לכל התנאים האמורים בו, לרבות הצהרת הבריאות. אין לעשות שימוש כלשהו באתר ללא הסכמה לכל תנאי תקנון והצהרת הבריאות.

5.    האתר משמש גם כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים, לרבות מנוי לתכניות ולסדנאות אינטרנטיות ולשימוש בשירותים ובתכנים המוצעים בו על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: "המשתמש").

6.    כל האמור באתר מהווה המלצה לביצוע פעילות גופנית ו/או תזונה נכונה ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי מכל סוג שהוא.

7.    זכות השימוש באתר נותנה רק למי שמלאו לו 18 שנים. 

שימוש באתר לבני פחות מ- 18 שנים (להלן: "קטין") מותר רק באישור מוקדם של שני ההורים, או של האפוטרופוס עליו והסכמתם לכל תנאי התקנון והצהרת הבריאות. שימוש באתר על ידי קטין ייחשב כשימוש שנעשה לאחר קבלת הסכמת שני ההורים או האפוטרופוס.
כל המשתמש באתר מצהיר בעצם השימוש, שגילו הוא מעל 18 שנים ואם הוא קטין - שניתנה לכך הסכמת שני הוריו או האפוטרופוס.
8.    הנהלת האתר רשאית לשנות את התקנון, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המשתמש מתחייב לעיין, מעת לעת, בנוסח התקנון.

9.    בכל עת זכאית הנהלת האתר להפסיק את הפעילות באתר, באופן בלעדי וחד-צדדי, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וכן לבטל כל רכישה שנעשתה, בפרט במקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

שימוש פוגע 
10.    אין לעשות באתר שימוש מסחרי כלשהו, לרבות בדרך של משלוח פרסומות ואין לפרסם באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
שימוש באתר
11.    חל איסור על ביצוע הזמנות עבור צד שלישי. המשתמש חייב לעשות שימוש רק בשמו ובפרטיו והוא מתחייב למלא , בקפידה באופן מלא ומדויק, את כל הפרטים המופיעים בדף ההרשמה המקוון,  לרבות: שם פרטי ושם משפחה, מס' טלפון, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ישראלי תקף ונכון וכל שאר הפרטים אותם יידרש למסור.
המשתמש מוזהר בזה, כי הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, העלולה לגרור אישום פלילי ותביעה אזרחית
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון וכן רישום העסקה במחשבי הנהלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
12.    רכישה באתר מותרת ואפשרית רק באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף.

13.    המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.

14.    רכישה באתר לא מילוי הפרטים הנדרשים וללא אישור מוקדם של חברת כרטיסי האשראי, לעסקה ולגביית התשלום. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות שליחת אישור לדואר אלקטרוני של המשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

15.    הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמש לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד שהקליד המשתמש.

ביצוע ההזמנה
16.    לאחר ביצוע הזמנה, באמצעות כרטיס אשראי תעביר הנהלת האתר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ולאישור העסקה. ההזמנה תטופל אך ורק אם יתקבל אישור מחברות כרטיסי האשראי ובהתאם לאישור שיתקבל.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, תישלח למשתמש הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל המשתמש להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור לעיל, תראה הנהלת האתר את העסקה כמבוטלת והוצאות הביטול יחולו על המשתמש.

התוכניות המוצעות לרכישה באתר
17.    הרכישה נעשית באמצעות הרשמה בדף ההרשמה המקוון, על פי העלויות הרשומות בדף ההרשמה המקוון. 

א.    רכישת תכנית/סדנא שאורכה חודש אחד. התכנית תקיפה למשך 30 ימים מיום הרכישה ומסתיימת בתום 30 ימים. 
ב.    רכישת תכנית/סדנא שאורכה שלושה חודשים.  התכנית תקיפה למשך 3 חודשים מיום הרכישה ומסתיימת בתום שלושת החודשים. 

18.    המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב כי לא ימכור לצד שלישי מוצרים או שירותים שרכש באתר.

19.    התשלום מבוצע באמצעות כרטיסי אשראי. 

סליקת פרטי כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות  paymeservice.com‏  של Isracard Global. לפרטים נוספים, לרבות אבטחת המידע באתר:
https://www.paymeservice.com/
קיימת גם אופציה לתשלום באמצעות אפליקציית התשלום PayPAL .

אספקת המוצר
20.    הנהלת האתר תספק את השירות ו/או המוצר הנרכש באתר, אל כתובת הדוא"ל שהוקלדה על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או ההזמנה, וזאת באמצעות שליחת לינק ללקוח, לאזור האישי באתר בו נמצאים התכנים לצפייה ישירה וצירוף המשתמש לקבוצת דיוור ישירה בדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד של המשתמש.

ביטול עסקה על ידי המשתמש
21.    ביטול עסקה על ידי המשתמש ייעשה רק בהתאם לחוק ולתקנות אשר בדין הישראלי ובכלל זה - הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובשים לב לכך שהמוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בסעיף 6 (א) ס"ק 7 ו-8 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. לאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע"י המשתמש.

22.    מובהר למשתמש, כי בשל כך שהשירות ו/או המוצר הוא "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעת המשתמש, תקופות מנוי בהן לא נעשה שימוש בשירות ו/או במוצר, רכישה בטעות, ביטול מנוי באיחור, מצב רפואי, תקלות טכניות בצד המשתמש שאינן בשליטת הנהלת האתר, אי שיתוף פעולה בפתרון בעיה, או סיבה או אירוע דומה. עם זאת, אם המשתמש אינו מרוצה מסיבה כלשהי הוא מתבקש לפנות לצוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת: supermomemove@gmail.com.


23.    חרף האמור בסעיפים 21-20 לעיל, רשאי המשתמש לבטל את העסקה (בכל אחד משני המסלולים) ללא מתן סיבה לביטול וזאת - בהודעת דוא"ל לכתובת האתר, עד סוף השבוע הראשון מעת הרכישה.
לא ביטל המשתמש את העסקה באופן האמור, עד לתום השבוע הראשון ממועד הרכישה, יחולו סעיפים 20 ו- 21 לעיל. 

24.    מובהר ומודגש כי לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה. 

ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר
25.    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.
ב.    בכל מקרה בו פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה לא נקלטו באתר.
ג.    בכל מקרה בו המשתמש ביצע פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי. 
ד.    בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או את השירות בשל "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, או בשל תקלות תקשורת, לרבות אך לא רק, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, תקלות רשת ו/או טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר.
אחריות
26.    הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או ביטול עסקה של משתמש והיא לא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי.
קניין רוחני, זכויות וזכויות יוצרים
27.    זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במוצרים ובתכנים המוצגים בו שייכים, כולם, להנהלת האתר או לצדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בהענקת השירותים ובהצגת התכנים, ובהם: שם האתר, שם הדומיין, הלוגו, עיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים, מוצרים דיגיטליים, לרבות,EBOOKS, קבציPDF להורדה, מידע ותוכן מקוון (online), סרטוני וידאו תמונות ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, למעט תכני משתמשות כהגדרתו של מונח זה (להלן: "המידע"). 
המידע מיועד לשימוש משתמש יחיד על יד קבלת סיסמא אישית ו/או קוד לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאחר. אין להעביר, להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, בכל דרך או אמצעי - בין אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרים, אלא בהיתר מראש ובכתב.
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. המפר זכויות אלה צפוי לקנס הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת נזק.
28.    כוונת הנהלת האתר היא, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר בזאת, כי לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. הנהלת האתר איננה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, או שהם יינתנו כסדרם בלא הפסקות, או שהם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או שהם יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר או בפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת אצל האתר ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

29.    הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

30.    הימצאות קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים המצויים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.

31.    המשתמש פוטר בזה את הנהלת האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו ו/או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין ו/או המופיעים בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר. בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו ו/או ייגרמו לאתר, גם אלה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים ו/או מופיעים בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר. המשתמש מתחייב ומצהיר בזה, שהוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים.

32.    מובהר למשתמש כי הגבלת אחריות השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים וכי הנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל כאמור. הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים.

הצהרת בריאות וכתב ויתור
33.    כל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי הוא מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכן שהוא נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין ואינו סובל מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הוא מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.
34.    כמו כן מצהיר המשתמש, כי השתתפותו בפעילות הגופנית המוצגת באתר, היא באחריותו הבלעדית וכי אין ולא תהיה ל- supermomove.com ו/או למי מטעמם אחריות לכל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, התוכן ו/או כל שירות, אשר מוצג ו/או נמכר באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב, באופן בלתי חוזר, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין זה.

35.    המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית, אם היא לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, ו/או דיאטה ו/או עיסוק בכל תכנית אימונים, שימוש בציוד, כפי המוצגים באתר וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

36.    המשתמש מאשר ומצהיר כי הובהר לו שתכני האתר אינם מהווים כל תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי ו/או מקצועי במקום בו הם נדרשים. כן הוא מצהיר כי הומלץ לו לקבל חוות דעת רפואית מתאימה, בטרם תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות המוצגות באתר.

אחריות ושיפוי
37.    השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.

38.    המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי supermomove.com  ו/או כלפי מי מטעמם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו ו/או המוצרים הנמכרים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר למשתמש והוא מסכים לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמש, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

39.    הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, והיא קוראת למשתמש לקבל את המלצת רופא מתאים טרם עשיית כל שימוש בו. יובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים וכל שימוש בהם נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

40.    הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני חדירה ו/או גישה בלתי-מורשית (עוינת ו/או עבריינית) למחשבי הנהלת האתר ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל הנהלת האתר ו/או ספקיה- ולא יהא באלה כדי להטיל על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה איזו אחריות ו/או להקים זכות כלשהי למי מהמשתמשים.

41.    המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת התקנון. בנוסף, יפצה וישפה המשתמש את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
42.    האתר הוא אתר מאובטח דרך חברת ויקס (wix.com (, ופרטי המשתמש המוזנים בו, יישארו חסויים ומאובטחים. 
פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (להלן: "מאגר המידע").

43.    הנהלת  האתר אינה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר ע"י המשתמש, למעט העברת פרטי אמצעי התשלום ככל שנדרש לאישור העסקה ו/או לביצועה ו/או להשלמתה אצל חברות כרטיסי האשראי וכדומה, למעט שימוש הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בלבד, במידע אשר המשתמש נתן מראש הסכמתו, לצרכי מעקב אחר התקדמותו בביצוע תכנית האימונים, כאמור בסעיף זה ובתקנון.

44.    ברישומו לאתר ושימוש בו, לרבות עיון בתכנים המוצגים בו, מאשר המשתמש להנהלת האתר לאגור מידע אודותיו, לרבות, פרטיו ונתוניו האישיים אשר נמסרו בהסכמתו המפורשת לכך, לצרכי מעקב אחר התקדמותו, בדרך להשגת מטרותיו.

45.    הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אינה מאחסנת אותו במאגר, ואינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לביצוע התשלום בלבד לצורך השלמת הרכישה.

למען הסר ספק, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות צד שלישי כאמור מומלץ להיכנס לאתריהן של החברות ולהתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהן.

46.    מובהר, כי ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת להנהלת האתר חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו לגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.

47.    הנהלת האתר מדגישה כי, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין וכן נתונים אודות זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר וכי הנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. הנהלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

48.    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (באם אלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

מידע אישי המתקבל מהמשתמש
49.    המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא בעל המדיה המגנטית אותה הוא מעביר לאתר.

50.    המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר.

51.    הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המפורסמים ו/או מועברים בין המשתמשים ו/או המנויים.

52.    מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המשתמש מעביר לידי האתר מידע אישי אודותיו, מידע זה חומר הגלם, או המדיה יישארו בידי הנהלת האתר גם לאחר אספקת המוצר או השירות וגם לאחר הפסקת השימוש באתר על ידי המשתמש ו/או שימוש בשירות על ידו והם יהפכו לרכוש הנהלת האתר.

53.     מוסכם ומוצהר, כי האתר רשאי לעשות, ללא הגבלה, כל שימוש במידע, בחומרי הגלם ו/או במדיה שהועברה על ידי המשתמש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להעבירם לצד ג' ו/או לפרסמה בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

54.    מוסכם כי דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא"ל, במסרונים וכיוצ"ב, יישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתמש בעת רישומו לאתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין.

55.    המשתמש יוכל, בכל עת, לבקש את עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת המידע אשר מסר באתר. את הבקשה יש לשלוח בכתב לשירות לקוחות בכתובת הדוא"ל:  supermomove@gmail.com

56.    הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

דין ומקום שיפוט
57.    על האתר והתקנון ועל היחסים בין הצדדים, לרבות צדדים שלישיים, יחול הדין הישראלי והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון ו/או לשימוש באתר ו/או בתקנון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

שירות לקוחות
58.    לפרטים ובירורים באשר למוצרים או לשירותים או פעילות האתר, ניתן לפנות במייל: supermomove@gmail.com

כללי
ביטול עסקה
אחריות
קניין רוחני
הצהרת בריאות

supermomove סופרמאמי בתנועה

וכנית כושר ותזונה און ליין ביתית.   אימוני כושר אונליין

 תוכנית אימונים ביתית תוכנית כושר והרזיה ,מתכונים,תפריט תזונ

bottom of page